Designeri şi graficieni în industria de publicitate

”Designeri și graficieni în industria de publicitate”

Număr proiect: 2014-1-RO01-KA102-000604.

Perioada de derulare a proiectului: septembrie 2013 – noiembrie 2015

Proiect de mobilitate  în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea KA1, mobilități VET, derulat prin Agenţia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Ținte strategice:

1. Adaptarea si flexibilizarea programelor de formare continua in raport cu nevoile de perfectionare a cadrelor didactice

2. Internationalizarea scolii si crearea de oportunitati reale pentru pregatirea profesorilor prin participarea la cursuri structurate, in strainatate

3. Imbunatatirea activitatii instructiv-educative scolare si extrascolare

4. Crearea unor noi relatii de parteneriat la nivel national si european, mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor existente

5. Dezvoltarea comunicarii la nivel de scoala si intre scoala si comunitate in vederea incurajarii afirmarii identitatii de sine, grupala si comunitara

6. Atragerea unor fonduri in vederea reinnoirii si completarii bazei materiale

7. Activitati de marketing si de promovare a organizatiei

Home

Ideea şi necesitatea proiectului “Designeri şi graficieni în industria de publicitate”, al cărui beneficiar este Liceul de Arte “Sigismund Toduţă” Deva, a plecat de la principala problemă cu care se confruntă un liceu vocaţional cu profil artistic: toate disciplinele de specialitate bazate cu preponderenţă pe o puternică dimensiune practică se desfăşoară eminamente în atelierele şcolii, cu solicitări sporadice de participare a elevilor şi profesorilor specialităţilor de arte plastice la diferite proiecte de design ambiental, pictură sau sculptură ale comunităţii locale sau ale diferiţilor agenţi economici. Prin urmare, viitorii absolvenţi nu beneficiază aproape deloc de contactul direct cu firme, instituţii de profil din domeniul lor de formare profesională, până la absolvire nu au nici un contact cu piaţa reală a forţei de muncă. O altă realitate de la care a plecat necesitatea elaborarii unui proiect în domeniul formării iniţiale a viitorilor noştri absolvenţi, în relaţie directă cu firme şi companii din spaţiul european, a fost  rezultatul analizei perspectivelor de absorbţie pe piaţa forţei de muncă locală, regională, naţională a viitorului tehnician în domeniul  şi pentru tehnici artistice, analiză care a reliefat o cerere reală în domeniul designului şi graficii computeizate, intrinsec legat de industria de publicitate şi multimedia, aflate într-un evident proces de dezvoltare.

About the project

Etapele proiectului:

1. Analiza nevoilor de formare ale elevilor Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” – octombrie 2013

2. Contactarea partenerilor intermediari, discuţii telefonice, schimb de e-mailuri, contactarea organizaţiilor de primire, schimb de informaţii

3. Alegerea organizatiilor de primire cu sprijinul organizaţiei intermediare -noiembrie 2013

4. Stabilirea plasamentului, a activităţilor de formare, a modalităților de evaluare, a rezultatelor obținute ale învățării, a modalităților de validare și transferare a acestora în funcţie de obiectivele proiectului,  colaborare cu partenerii și încheierea unui Memorandum de intelegere(MoU)-februarie 2014

5. Completarea formularului de candidatură-februarie 2014

6. Campanii de informare despre proiect la nivel școlar, local, regional-iunie-septembrie 2014

7. Stabilirea echipei de proiect si pregătirea contractării cu Agenţia Naţională (AN) -octombrie 2014

8. Proiectarea  Acordului de formare detaliat al participantului în termeni ECVET în colaborare cu partenerii, dar și  realizarea selecţiei transparente a  participanţilor- noiembrie-decembrie 2014

9. Realizarea selectiei si pregătirii participanţilor, semnarea contractelor individuale, emiterea Certificatelor Europass Mobility, completarea bazei Mobility Tool, obținerea biletelor de călătorie- decembrie 2014-februarie 2015

10. Furnizarea formării profesionale de către organizaţia de primire, pe baza Acordului de formare, evaluarea participanţilor, validarea stagiului prin semnarea certificatelor Europass Mobility, emiterea raportului final-mai 2015

11. Validarea, recunoașterea și transferul rezultatelor dobândite ale învățării de către o comisie coordonată de responsabilul cu formarea profesională, conform procedurii emise de către directorul școlii – mai-iulie 2015

12. Întocmirea rapoartelor individuale- mai-iulie 2015

13. Diseminarea rezultatelor proiectului -mai-iulie 2015

14. Întocmirea raportului final şi trimiterea lui spre AN, valorificarea rezultatelor învătării-aug.-sept. 2015

15. Întocmirea raportului final si trimiterea lui catre AN

-septembrie-octombrie 2015

16. Încheierea proiectului- noiembrie 2015.

La mobilitate participă 25 de elevi ai şcolii, selectaţi din clasele a XI-a, din învăţământul liceal filiera Vocaţional-artistică , profil artistic, specializările: arhitectură, arte ambientale, design, arte plastice, arte decorative. La absolvirea liceului elevii vor avea nivelul de calificare III:tehnician în domeniul artistic şi respectiv tehnician pentru tehnici artistice.

Background

Ei vor lucra în firme româneşti sau companii multinaţionale ale industriei de publicitate şi design, în domeniul tehnic sau al decorării mediului ambiant, sunt, în acelaşi timp, viitorii antreprenori din domeniul arhitecturii, designului, graficii, ai pieţei de muncă româneşti şi europene, cei care au nevoi, în acelaşi timp, pe lângă pregătirea artistică de specialitate, de o pregătire care să asigure  atingerea competenţelor cheie: integrarea la locul de muncă, tranziţia de la şcoală la locul de muncă, asigurarea calităţii, dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei, lucrul în echipă, dar şi  competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi a tehnologiilor informatice precum şi a celor antreprenoriale, de a “a şti şi face o afacere”, competenţe ce pot fi atinse, într-un mediu de lucru real, concurenţial, prin oportunitatea de a participa la o mobilitate europeană.Toate aceste competenţe nu se pot dezvolta în clasă sau în laboratorul de informatică al şcolii de către un profesor şi câteva calculatoare drept bază materială. De aceea elevii noştri trebuie să lucreze pe computere performante, să  utilizeze cele mai noi versiuni de soft astfel încât să le fie mai uşor după absolvire să se adapteze evoluţiilor ulterioare din activitatea profesională. În zilele noastre când designul graphic  a evoluat odată cu TIC  fiind  orientat spre creaţia comercială, viitorii designeri trebuie să descopere şi să asimileze tehnici noi specifice acestei profesii, să fie antrenaţi în activităţi şi proiecte complexe care să le sporească interesul, motivaţia pentru învăţare. Ei trebuie să înteleagă şi să conştientizeze conexiunile dintre utilizarea calculatorului şi tehnologiile informatice şi societatea cunoaşterii într-un mediu de lucru real din altă ţară şi nu în sala de clasă, îndrumaţi  de profesori ale căror abilităţi în acest domeniu nu sunt de multe ori suficiente în raport cu solicitările elevilor pentru a fi capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste conexiuni.

Aims

Obiectivele proiectului:

O1-Aprofundarea şi dezvoltarea dimensiunii practic-aplicative a pregătirii de specialitate a participanţilor, într-un mediu economic real, direct legat de domeniul lor de formare profesională

O2-Dezvoltarea abilităţilor  practice necesare  în procesul de concepere şi dezvoltare de materiale publicitare asigurând rigoarea şi estetica lucrărilor

O3-Familiarizarea elevilor cu relaţia client – companie, cu noţiunea de marketing şi promoţie  pentru vânzări, producere şi promovare diferenţiată de produs

Tocmai de aceea considerăm necesară şi oportună dezvoltarea unei prime experienţe formative şi manageriale pentru instituţia noastră de învăţământ, prin parcurgea unui stagiu de formare profesională în fime de profil din Spania şi Portugalia, de catre 25 de elevi ai secţiei de arte plastice. Astfel, prezentul proiect va  asigura formarea competenţelor cheie şi a competenţelor specifice, prevăzute prin OMECTS Nr. 5399/17.10.2006 curriculum diferenţiat, ciclul superior al liceului, clasa aXI-a, filiera vocaţională, profil artistic, specializările: arhitectură, arte ambientale, design, arte plastice, arte decorative, disciplina” Procesarea computerizată a imaginii”, pentru studierea căreia se alocă 2 ore/ săptămână (36săpt.x2=72 ore). În cele 60 de ore ale stagiului, elevii vor parcurge şi atinge competenţele specifice şi elementele de conţinut -Utilizarea sistemului de calcul pentru procesarea imaginii şi respectiv- Aplicarea tehnicilor informatice pentru crearea unui produs de concepţie.

Principalele grupe de inters în cadrul proiectului “Designeri și graficieni în industria de publicitate” sunt:

Target groups

Profesori și elevi din învățământul vocațional

Companii din domeniul informatic și al serviciilor de publicitate

Asociații non- profit, specializate în programe europene, stagii de formare profesională

Organizaţii de formare care  furnizează  în principal activități de formare profesională

Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Partners

Parteneri:

LICEUL DE ARTE “SIGISMUND TODUTA” DEVA

MEP Europrojects Granada, Spain

AIAM Barcelos, Portugal

DSI Spain, Granada, Spain

Red Global Assesores Informaticos Granada, Spain

Chapa 5 Gravuras e Publicidade, Barcelos, Portugal

ANPCDEFP Bucuresti, Romania

LICEUL DE ARTE “SIGISMUND TODUTA” DEVA

MEP Europrojects Granada, Spain

AIAM Barcelos, Portugal

DSI Spain, Granada, Spain

Red Global Assesores Informaticos Granada, Spain

Chapa 5 Gravuras e Publicidade, Barcelos, Portugal

ANPCDEFP Bucuresti, Romania

Project outcomes

Rezultatele proiectului:

  • logo proiect
  • pagină web a proiectului
  • materiale de promovare a rezultatelor proiectului – plianteafişe
  • GraphArts Deva – firmă de exerciţiu, cu domeniu de activitate: design publicitar
  • Tehnici de realizare a diferitelor materiale publicitare – suport de curs pentru disciplina PCI din cadrul curricumului diferenţiat
  • bloguri, materiale video, pliante, afișe realizate în cadrul perioadei de mobilitate în Spania și Portugalia

News and Events

September 2014

Selecție participanți proiectul de mobilitate Erasmus+, acțiunea KA1, ”Designeri și graficieni în industria de publicitate”, finanțat de Uniunea Europeană în valoare de 50936 euro.

În vederea participării la stagiile de pregătire practică din Spania și Portugalia, selecţia participanţilor se va realiza pe bază de concurs organizat în şcoală de către Comisia de Concurs.
 Elevii trebuie să indeplinească urmatoarele condiții de inscriere:

1. Să fie elevi in cadrul Liceului de Arte “Sigismund Toduță”, Deva. Vor participa la selecție elevi înscriși în clasele XI-XII în anul școlar 2014-2015.

2. Pot participa la selecție doar elevii care sunt înscriși la clasele de arhitectura și arte plastice.

3. Să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2013-2014.

4. Respectarea tuturor cerințelor/termenelor limită de înscriere.

Elevii care doresc să participe la procesul de selecție vor depune la secretariatul școlii un dosar cu documentele necesare înscrierii la concurs. Dosarul va cuprinde:

1. Adeverinţă de elev care sa ateste calitatea de elev în cadrul L.A.S.T., clasa de proveniență (specificând profilul și specializarea), media la purtare pentru anul școlar 2013-2014. Adeverințele vor fi semnate și de profesorii diriginți, respectiv directorul școlii.

2. Curriculum Vitae (model) Europass.

3. Scrisoare de intenţie privind participarea la stagiile de pregătire teoretică și practică ( maxim 300 cuvinte).

4. Caracterizarea elevului de către profesorul diriginte.

5. Copie act de identitate.

6. Declaraţie de acord din partea părinţilor pentru participare la concursul de selecție.

7. Angajament de susținere a atestatului profesional la finalul clasei a XII-a

8. Certificate de participare, Premii obținute la concursuri de specialitate/proiecte de informatică și/sau TIC.

9. Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată si ștampilată de acesta, care să ateste ca elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

Mai multe detalii in cursul lunii septembrie la scoala!

November 2014

Elevii participanti la proiectul de mobilitate, stagiu de practica in Spania si Portugalia

5-18 mai 2015

11 Arhitectură – 10 elevi•Deac Diana•Buță Diana Maria•Nagy Erika•Creangă Alexandra Ioana•Popa Oliviu Mihai•Rozsnyai Dragoș•Țenț Miruna – Flavia•Ciuberea Robert Sebastian•Badinschi Vanessa – Andreea•Hui Răzvan – Cătălin

11 Plastică – 15 elevi•Muller Maria Isabela•Gligor Vlad Nicolae•Dohan Elena Bianca•Bondoc Bianca Ionela•Faur Bianca Sorina•Manolache Anca Elena•Becheș Robert Ioan•Luca Francesca Xia•Smeu Gabriel Mihai•Ardelean Muntean Miruna•Lăscău Cătălin Viorel•Josan Denisa Maria•Duma Octavian Călin•Tănase Bruno Florin•Cornea Aurelia Alina

Profesori insotitori: Spania – prof. Leahu Daciana – responsabil proiect

                                                     prof. Sirbu Alina

                                     Portugalia – prof. Nemes Ramona

May 2015

25 de elevi ai Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva au participat la proiectul de mobilitate intitulat ”Designeri și graficieni în industria de publicitate”, proiect derulat în cadrul Programului Erasmus+, prin Agenţia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale. Cei 25 de elevi, din clasele a 11-a, specializările Arte plastice și Arhitectură s-au deplasat in Spania și Portugalia, în perioada 4 – 20 mai 2015, pentru a desfășura un stagiu de practică în companii de profil, alături de care au avut șansa de a-și dezvolta competențele profesionale, de a lucra în echipă și a se forma ca cetățeni europeni, cu șanse sporite de a fi de succes în carieră și în demersurile lor academice ulterioare.

Astfel, viitorii absolvenţi au beneficiat de contactul direct cu firme, instituţii de profil din domeniul lor de formare profesională, luând contact cu piaţa reală a forţei de muncă, dezvoltându-și atât competențele profesionale, cât și abilitățile sociale. În plan personal, elevii au avut ocazia să-și dezvolte competențele lingvistice, având ocazia să-și exerseze limba engleză în condiții practice, reale, fiind limba utilizată pe tot parcursul stagiului de formare, să acumuleze la nivel de achiziții lingvistice cuvinte, fraze și expresii în limbile spaniolă și portugheză. Și-au îmbogățit orizontul cultural cu fiecare experiență trăită și loc nou pe care l-au vizitat. Prezentul proiect a asigurat, prin cele 60 de ore de practică desfășurate în companiile din țara gazdă, formarea competenţelor cheie şi a competenţelor specifice, prevăzute prin curriculumul școlar pentru clasa a XIa, disciplina “Procesarea computerizată a imaginii”.

Certificatele obtinute, Europass Mobility, Certificatul lingvistic și Certificatul de participare, care completează de acum portofoliul personal al participanților, îi vor face pe aceștia mai încrezători într-o posibilă angajare, vor facilita mobilitatea în Europa şi le vor asigura şanse de integrare mai bune pe piaţa muncii.