Balul Bobocilor 2015

oct.
2015
21

posted by on Noutăţi

DSC_0535

“Ceea ce numim inceput este de obicei sfarsit. Si ceea ce este sfarsit este de fapt inceput.

Sfarsitul este acolo de unde incepem”(T.S.Eliot)

Din pacate pentru elevii claselor a XII-a este inceputul sfarsitului. Sfarsitul celor mai frumosi ani, dar inceputul responsabilitatiilor. Iar ca o prima mare responsabilitate, comitetul de bal, format din elevi ai claselor a XII-a, au avut de organizat Balul Bobocilor, pentru cei care abia acum pasesc timid pe portile liceului, bobocii din clasele a IX-a. Evenimentul a avut loc la la Centrul Cultural “Dragan Muntean”, in data de 15 Octombrie 2015, iar tema balului din acestan a fost: Horror Night. Dupa ce au fost supusi la mai multe probe, juriul format din castigatorii

Miss si Mister ai generatiei 2012-2013, un reprezentant al sponsorilor si doi profesori din scoala a hotarat sa acorde premiile:

Miss si Mister popularitate-Hermenescu Karina si Sergiu Munceleanu

Locul al III-lea-Luchian Dariana si Calin Badila

Locul al II-lea-Magdalena Guga Rosian si Mihai Danci

Locul I-Miss si Mister Liceul de Arte- Marga Baciu si Sebastian Benea

DSC_0133

DSC_0319 DSC_0352 DSC_0395

Mai multe imagini găsiți aici.

posted by on Noutăţi

deschiderea_orelor_de_chineza_2_sigismund_toduta_deva_06_10_2015

 6 Octombrie 2015 a insemnat pentru Clasa Confucius a Liceului de Arte “S.Toduta “Deva inceputul unui nou an, in care elevii si profesorii dornici sa cunoasca limba si cultura chineza au avut ocazia sa o intalneasca intr-un cadru festiv pe cea care le va calauzi pasii pe acest drum al cunoasterii.

deschiderea_orelor_de_chineza_4_sigismund_toduta_deva_06_10_2015

Inspectorii generali prof. dr. Felea Gheorghe și prof.dr.Maria Stefanie

Momentul a fost marcat totodata de prezenta doamnei inspector general prof.dr.Maria Stefanie, din partea ISJ Hunedoara, de domnul prof.dr.Felea Gheorghe-inspector General Ministerul Invatamantului , de domnul prof.dr.Song Shaofeng din partea Institutului Confucius din Sibiu, domnul prof.univ.dr.ing. Oprean Constantin-presedintele Senatului Universitatii “L.Blaga”Sibiu, de membrii consiliului Director al Clasei Confucius a Liceului de Arte “S.Toduta “ Deva, precum si de alte cadre didactice care impreuna cu elevii au venit sa ia parte la deschiderea oficiala a cursurilor de limba chineza.

Elevii au putut sa vizioneze o scurta prezentare a ceea ce reprezinta China, ca si cultura, simboluri, sa participe activ, la un concurs cu premii, organizat de profesoara de limba chineza, sa discute despre ceea ce inseamna pentru ei China si sa motiveze dorinta de a studia limba acestei tari.

deschiderea_orelor_de_chineza_3_sigismund_toduta_deva_06_10_2015

Prof.univ.dr.ing. Oprean Constantin și prof.dr.Song Shaofeng

deschiderea_orelor_de_chineza_5_sigismund_toduta_deva_06_10_2015 deschiderea_orelor_de_chineza_6_sigismund_toduta_deva_06_10_2015Deschiderea orelor de chineză la Deva – video

Cultura si limba chineza si la Petrosani

In cadrul protocolului semnat intre Institutul Confucius din cadrul ULB Sibiu si Universitatea din Petrosani, pe de o parte, si Clasa Confucius a Liceului de Arte “S.Toduta “Deva si Colegiul Tehnic “D.Leonida” pe de alta parte, a avut loc in data de 7 octombrie 2015,la Petrosani, deschiderea oficiala a cursurilor de limba si cultura chineza. La aceasta actiune a luat parte rectorul Universitatii din Petrosani, domnul conf.univ.dr.ing. Marius Marcu , decanul facultatii de mine conf.dr. ing.Veres I., doamna directoare de la Colegiul Tehnic “D.Leonida”-prof.Rus Gabriela, domnul prof.dr.Song Shaofeng din partea Institutului Confucius din Sibiu, directorul Liceului de Arte “S.Toduta “Deva-prof.Mihut Gheorghe Ioan si membru al Consiliului Director al Clasei Confucius, prof.dr.Mates Adela–membru al consiliului Director al Clasei Confucius, precum si profesoara de limba chineza Dan Cong(Dana, pentru noi) si reprezentanti ai mass-media.

1

Peste 250 de cursanti, ce provin atat din mediul universitat cat si preuniversitar, vor incepe din acest an studierea limbii lui Confucius, elevii provenind atat de la cele doua unitati de invatamant mentionate anterior, precum si de la alte scoli. Un interes foarte mare pentru studiul limbii chineze s-a manifestat in randul eleviilor ce provin de la Colegiul National “M.Eminescu” din Petrosani, aici inregistrandu-se aproape 150 de cursanti. Intr-o atmosfera destinsa, cei prezenti au luat la cunostiinta de primele notiuni de limba chineza, de ceea ce reprezinta China astazi, de bursele ce pot fi obtinute in urma studiului acestei limbi, de importanta cunoasterii a cat mai multor limbi straine.

 2 3

posted by on Noutăţi

Concurs – Angajare – in cadrul liceului de arte „Sigismund Toduta” Deva

paznic, model, ingrijitor 2015

Ingrijitor- bibliografie clic aici 

Model viu- bibliografie clic aici 

Paznic – bibliografie clic aici

ANUNŢ

Liceul de Arte ,,Sigismund Toduţă” Deva, Județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, respectiv:

 • Model viu, Studii medii, – 1 post,  vechime minimă în muncă 3 ani ;
  • Îngrijitor, Studii generale- 1 post, vechime minimă în muncă 3 ani ;
  • Paznic, Studii generale – 1 post, , vechime în specialitatea postului – 3 ani, atestat ,,agent de securitate”. 

Concursul se va desfășura la sediul Liceului de Arte ,,Sigismund Toduţă”  cu sediul în Deva, str.Ciprian Porumbescu, nr.1 astfel :

–       Selecţia  dosarelor       – 01.11.2015 ora 14

–       Proba scrisă                    – 12.11.2015 ora 10

–       Proba practică               –  13.11.2015 ora 10 și interviu ora 14

Termenul limită de depunere a dosarelor de  concurs 27.10.2015 între orele 12-16 la  secretariatul Liceului de Arte ,,Sigismund Toduţă”  cu sediul în Deva, str.Ciprian Porumbescu, nr.1, persoană de contact, secretar şef Agârbiceanu Elena, tel. 0354/805697

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Paznic:
 • studii generale;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani;
 • absolvent(ă) al cursului de calificare de baza „agent de securitate (pază)” cu atestat pentru exercitarea ocupaţiei de agent de securitate (pază).
  • Îngrijitor:
  • studii generale;
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.
  • Model viu (secţia arte vizuale):
   • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
   • vechime în muncă – minimum 3 ani;
   • rezistenţă fizică – capacitatea de a sta 20 minute nemişcat;
   • expresivitate facială (mimică);
   • cunostinte operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se va desfășura la sediul Liceului de Arte ,,Sigismund Toduţă”  cu sediul în Deva, str.Ciprian Porumbescu, nr.1 astfel :

–       Selecţia  dosarelor         – 01.11.2015 ora 14

–       Proba scrisă                    – 12.11.2015 ora 10

–       Proba practică               –  13.11.2015 ora 10 și interviu ora 14

Termenul limită de depunere a dosarelor de  concurs 27.10.2015 între orele 12-16 la  secretariatul Liceului de Arte ,,Sigismund Toduţă”  cu sediul în Deva, str.Ciprian Porumbescu, nr.1, persoană de contact, secretar şef Agârbiceanu Elena, tel. 0354/805697

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura la sediul liceului – Loc.Deva, str.Ciprian Porumbescu, nr.1.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului de Arte ,,Sigismund Toduţă” Deva, str. Ciprian Porumbescu, nr.1, tel.0354805697.

 

Director,

Prof. Mihuţ Gheorghe Ioan

Bibliografia – pentru postul de îngrijitoare curăţenie:

1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;

2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE:

– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,

3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ”
(ART.247 – ART.252)

 

4. NORMA TEHNICA – CURATENIE DEZINSECTIE

 

5. PROCEDURA PRIVIND CURATENIA SI DEZINFECTIA

 

Bibliografia – pentru postul de paznic:

1. LEGEA nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 189/ 2014, cu modificările şi completările ulterioare

2. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – MONITORUL OFICIAL nr. 335 / 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

3.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;

 

4.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE:
– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,

 

5.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ”
(ART.247 – ART.252)

 

Bibliografia – pentru postul de model viu:

 

.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;

 

4.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE:
– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,

 

5.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ”
(ART.247 – ART.252)

 

 

 

posted by on Noutăţi

AF Arte program

AF Arte

Scoala Altfel liceu-gimnaziu

Scoala Altfel 2015 primar

posted by on Noutăţi

Elevii hunedoreni continuă seria performanţelor obţinute la diverse competiţii naţionale. De această dată este vorba despre Ana Anuţoiu, elevă în clasa a VII–a la Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva care a reuşit să obţină marele trofeu al Festivalului Folcloric „Armonia” de la Bruxelles.

ed2b873be656419bc7dabd7e2f5c7c7eRomanian Open Society Abroad Belgia (ROSA a.s.b.l.) a organizat în weekendul trecut prima ediţie a Festivalului Folcloric „Armonia”, la Bruxelles (Belgia). La festival au participat numeroşi solişti şi dansatori populari, printre care Ansamblul „Mugurii Drăguşului” coordonat de Maria Aurica Sofonea, ansamblul „Mugurel” coordonat de Nina Dimitrasco, preşedinta asociaţiei „DemoTerra” din Belgia, rapsodul popular Alexandru Marian Cozaciuc, mai mulţi solişti, fanfara „Brazii Bucovinei”, formaţia „Grigore Ursu” din Maramureş şi mulţi alţi invitaţi speciali. Judeţul Hunedoara a fost reprezentat la această competiţie de patru elevi, interpreţi de muzică populară. Potrivit organizatorilor, pogramul festivalului a cuprins şi o competiţie de folclor, pentru obţinerea Trofeului „Armonia”. Pentru câştigarea marelui premiu al festivalului, tinerii concurenţi au avut de interpretat vocal piese reprezentative din folclorul românesc. Piesa care a impresionat cel mai mult juriul a fost doina „Codrule cu frunza verde” a regretatului Drăgan Muntean, dar şi o interpretare a brâului pădurenesc. Cele două piese au fost interpretate de eleva Ana Anuţoiu, care datorită prestanţei sale a reuşit să obţină 394,5 puncte dintr-un total de 400, câştigând astfel marele trofeu al competiţiei. „Acest festival s-a adresat exclusiv elevilor din România, iar în concurs am fost înscrişi nouă elevi, patru din Hunedoara, iar restul din Vâlcea, Făgăraş, Maramureş etc. Fiecare participant a avut de interpretat două piese reprezentative din folclorul românesc, iar eu am ales să cânt o piesă de-a lui Drăgan Muntean, alături de brâul pădurenesc. Din fericire, am reuşit să obţin cele mai multe puncte din concurs, lucru ce mi-a asigurat trofeul Armonia. Mă bucur nespus că am adus cinste judeţului şi că l-am reprezentat cu succes la un asemenea festival folcloric”, a precizat Ana Anuţoiu.

Primul loc pe podium, „adjudecat” de un elev devean

Trofeul nu a fost singurul premiu care s-a acordat în cadrul festivalului de la Bruxelles. Pe lângă acesta, juriul a mai acordat şi premiul I, II şi III concurenţilor care au surprins plăcut audienţa cu prestaţiile lor artistice. Astfel, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a urcat elevul Alexandru Vasiu, din clasa a XI-a a Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva, locul II a fost adjudecat de Andrei Calotă, iar locul III de Ştefan Ramba.

sursa glasul Hunedoarei

posted by on Noutăţi

20140607_212335 DSCN3118 DSCN3121 DSCN3124 DSCN3125 DSCN3130 DSCN3151 DSCN3159 DSCN3172

posted by on Noutăţi

CONCURSUL  INTERNAŢIONAL

Sigismund Toduţă

ediţia a XVII-a

PREMII

PIAN

 

CLASA PREGĂTITOARE

 

PREMIUL I -EXCELENŢĂ : PERŢ-ALEXANDRESCU  MIHAI -100p

 CLASA I

 PREMIUL I -EXCELENŢĂ : BĂLAN  SEBASTIAN -100p

PREMIUL II :  SOFRON  DRAGOŞ – 95 p

PREMIUL III :  LACĂ  DENISA-NICOLETA – 92 p

PREMIUL III : MOLDOVAN-BREZOI  PATRICIA – 91 p

PREMIUL III : BURCĂ  TEODORA – 90 p

PREMIUL III : PINTEA  IOANA-PAULA – 90 p

 

CLASA II

 PREMIUL I : DUD  SELENA – 98 p

PREMIUL I : JURJ  ANA – 97 p

PREMIUL II :  JIDVEIAN  RAUL – 94 p

MENŢIUNE :  CUTINICI  EMANUELA – 89 p

MENŢIUNE :  BOBOCICĂ  RIANA-MARIA – 87 p

 

CLASA III

 PREMIUL I -EXCELENŢĂ : LUP  DAVID -100p

PREMIUL I : TEODORESCU  ANDREEA – 97 p

PREMIUL II : ROŞU  SILVIU – 96 p

PREMIUL II :  NĂSTASE  IOAN – 95 p

PREMIUL II :  BĂDILĂ  RAISA – 94 p

PREMIUL III : ROBA  CRISTIAN -93 p

PREMIUL III : ŞUTEU  MELISSA -90 p

MENŢIUNE :  ANCA  DARIA – 89 p

MENŢIUNE :  LUCANIUC  TINA – 86 p

MENŢIUNE : ILEANA  EDWARD – 85 p

CLASA IV

 PREMIUL I -EXCELENŢĂ : BĂLUŞ  TIMEEA – 100 p

PREMIUL I -EXCELENŢĂ : NEGREA-DRUCAN  RĂZVAN – 100 p

PREMIUL I : ARPAŞ  ANTONIA – 99 p

PREMIUL I : BUDULAR  DAVID – 97 p

PREMIUL II :  RUSZULY  RĂZVAN – 96 p

PREMIUL III : COVACIU  ANA -90 p

MENŢIUNE : ŢINTEAN  IOSUA  – 88 p

 

CLASA V

 PREMIUL I -EXCELENŢĂ : HORVATH  COSMIN – 100 p

PREMIUL I -EXCELENŢĂ : VĂLEAN  ANDRA – 100 p

PREMIUL I : HĂNĂŞCĂU  VANESA – 98 p

PREMIUL II : IACOB  FILIP – 96 p

PREMIUL II : ŢÎRLEA  ANDREEA  – 94 p

MENŢIUNE :  BULIGA  IOANA – 89 p

MENŢIUNE :  SÂNZIEANU  GIORGIANA – 89 p

 

 

CLASA VI

 PREMIUL I -EXCELENŢĂ : DUNCA  SAMUEL – 100 p

PREMIUL II : ŢÂRC  RALUCA – 96 p

PREMIUL II : ANUŢOIU  ANA-TEODORA  – 95 p

PREMIUL III : CHIOREAN  DENISA -90 p

PREMIUL III : DUMITRESCU  IULIAN -90 p

MENŢIUNE :  IOANIŢESCU  IOANA – 85 p

 

CLASA VII

 PREMIUL I -EXCELENŢĂ : LOGOJAN  MIRCEA – 100 p

PREMIUL II : IORDACHE  ANDREI – 94 p

PREMIUL III : LAZAREV  IULIA -90 p

 

CLASA VIII

 PREMIUL I -EXCELENŢĂ : IACOB  IULIA – 100 p

PREMIUL I -EXCELENŢĂ : MOLNAR-POPA DAVID – 100 p

PREMIUL I : BARBU  TEODOR- 99 p

 

 

CLASA IX

 PREMIUL I -EXCELENŢĂ : MARTIN  LUCIAN-BOGDAN – 100 p

PREMIUL II : CSERMAK  REGINA-SILVIA – 96 p

PREMIUL III : POTOPEA  ALEXANDRA -92 p

PREMIUL III : TRADNIK  PETER -90 p

MENŢIUNE :  RUSU  ELISABETA – 87 p

 

 

CLASA XI

 PREMIUL III : SOLOMON  VLAD -90 p

 

CLASA XII

 PREMIUL I -EXCELENŢĂ : FODOREAN  MIHAI – 100 p

PREMIUL II :  DOGARU  IULIA – 94 p

PREMIUL III : ŞUTEU  RUT-LIDIA -93 p

MENŢIUNE :  COZMA  NICOLETA – 85 p

CONCURSUL  INTERNAŢIONAL

Sigismund Toduţă

ediţia a XVII-a

PREMII  CORZI GRAVE

VIOLĂ

 

PREMIUL I  : ZIRBO LAURA- CLS.VI –CLUJ NAPOCA

PREMIUL I : CIUNTA MARIN CIPRIAN- CLS.VII –ARAD

PREMIUL I : SOLCAN DENIS OVIDIU- CLS.IX –ARAD

PREMIUL I : BĂRĂŞTEAN ADELA VICTORIA – CLS.XI –ARAD

PREMIUL II :TĂMAŞ SARA – CLS.VII –ALBA-IULIA

PREMIUL II : BOBOIA IRINA – CLS.VIII –DEVA

 

 

PREMII

VIOLONCEL

 PREMIUL I  EXCELENŢĂ : BODOCHI ANDREEA – CLS.I – CNI ,,TRAIAN

                                                    LALESCU’’ -HUNEDOARA

PREMIUL I  EXCELENŢĂ : ACHIM ROBERT – CLS.III – CNI ,,TRAIAN

                                                   LALESCU’’ -HUNEDOARA

PREMIUL I : POP CRISTIAN GABRIEL-CLS.III –ALBA-IULIA

PREMIUL I : VĂLEAN RAUL- CLS.II –CLUJ NAPOCA

PREMIUL I : CLAMBA DARIUS- CLS.IV –ALBA-IULIA

PREMIUL I : CÎMPEAN VLAD – CLS.V –CLUJ NAPOCA

PREMIUL I  EXCELENŢĂ : CURCUMELIS ALEXANDRA- CLS.VI-DEVA

PREMIUL I  EXCELENŢĂ : SEKACI JAN- CLS.VI-ORADEA

PREMIUL I : FELHAZI  ZOLTAN-CLS.VII – CLUJ NAPOCA

PREMIUL I  EXCELENŢĂ : LUP ADRIAN- CLS.VII-CLUJ NAPOCA

PREMIUL I : IONESCU RĂZVAN-CLS.VIII – CLUJ NAPOCA

PREMIUL I : BORŞ GOLESCU TEOFIL -CLS.IX – CLUJ NAPOCA

PREMIUL II: BUDULAC DAVID -CLS.IV – CLUJ NAPOCA

PREMIUL I  EXCELENŢĂ : SANDU VICTOR BOGDAN- CLS.X-CLUJ

                                                    NAPOCA

PREMIUL III: BOBOIA TEODORA MIHAIELA -CLS.IX –DEVA

PREMIUL III: MATEI VLAD ALEXANDRU-CLS.X –BUCUREŞTI

                             PREMII

                            CHITARA

PREMIUL I  EXCELENŢĂ : FLORESCU MIHAI – CLS.VII-CRAIOVA

PREMIUL I  EXCELENŢĂ : ŞTEFAN ADA- CLS.VII-TIMIŞOARA

PREMIUL I  EXCELENŢĂ : CINCA MIHAI – CLS.XI-TIMIŞOARA

PREMIUL I  EXCELENŢĂ : MIHAI THEODORA – CLS.XI-TIMIŞOARA

PREMIUL I  EXCELENŢĂ : IONESCU RADU- CLS.XII-CRAIOVA

PREMIUL I  : BRÂNDA VLAD – CLS.VI-TIMIŞOARA

PREMIUL I  : PĂCEANĂ MARIA – CLS.VI- CRAIOVA

PREMIUL I  : STAN MIHAI – CLS.VIII- DEVA

PREMIUL I  : MOANŢĂ MIRUNA – CLS.XI- CRAIOVA

PREMIUL II  : SANDA GABRIELA – CLS.VII- CRAIOVA

PREMIUL II  : TAMEŞ ANDREI CLS.X- DEVA

PREMIUL III  : RESIGA ANA MARIA- CLS.V- DEVA

 

CONCURSUL  INTERNAŢIONAL

Sigismund Toduţă

ediţia a XVII-a

                                PREMII

                                 FLAUT

 

CLASA V

 

PREMIUL I – EXCELENŢĂ : MUNTEANU ANA-MARIA 100 P – TIMIŞOARA

PREMIUL I : CÎMPEAN CASIANA 99 P -TIMIŞOARA

PREMIUL I :  BOGDAN BOGDANA 98 P –ALBA-IULIA

PREMIUL II :——————————————————–

PREMIUL III : VASS SAROLTA – TIMIŞOARA


CLASA VI

EXCELENŢĂ :———————————————–

PREMIUL I : CHICIUDEAN  DORIANA – 99 P–ALBA-IULIA

PREMIUL II :  TUDOR ALEXANDRA MARIA- 94 P-TIMIŞOARA

PREMIUL III :  ——————————————————————-


CLASA VII

EXCELENŢĂ : CHIFAN MIRIAM- 100 P-TIMIŞOARA

PREMIUL I : OPREAN MIRUNA- 99 P- CLUJ NAPOCA

PREMIUL II : ALBU IARINA-94 P-

PREMIUL III :  CRISTEA ANDREEA – 91 P-ALBA-IULIA

 

CLASA VIII

EXCELENŢĂ :———————————————–

PREMIUL I : BOJAN GABRIEL IOAN -98 P- CLUJ NAPOCA

PREMIUL II : NOVĂCEAN ALEXANDRA-96 P -ALBA-IULIA

PREMIUL III :  CLAMBA SEBASTIAN–90 P-ALBA-IULIA

CLASA IX

EXCELENŢĂ :———————————————–

PREMIUL I : UDRIŞTE CARINA ANDREEA -98 P-TIMIŞOARA

PREMIUL II : ADAM ADONIS-96 P -ALBA-IULIA

PREMIUL III :———————————————–

 

CLASA XI

EXCELENŢĂ : POP DELIA -100 P –ALBA-IULIA

CLASA XII

EXCELENŢĂ : ———————–

PREMIUL I :—————————

PREMIUL II : ————————-

PREMIUL III : GROZA GEORGIANA-90 P-TIMIŞOARA

 

                                 PREMII

                                  OBOI

CLASA XI

EXCELENŢĂ : IORGA DORIS -100 P –BACĂU

 

 

PREMII

                             CLARINET

CLASA V

PREMIUL I : DINIŞ VALENTIN NICOLAE- 99 P – DEVA

PREMIUL II :  MICHIU DEMIAN  -96 P – TIMIŞOARA

PREMIUL II :   CRIŞAN CĂTĂLIN MARIAN-94 P-DEVA

PREMIUL III : ———————————————————

MENŢIUNE:BALEA PETRICĂ OVIDIU- 80 P-DEVA

 

CLASA VI

EXCELENŢĂ : CHIOREAN MIHAI -100 P –ALBA-IULIA

PREMIUL I :  ——————————————————

PREMIUL II : SOCACIU RĂZVAN  -94 P – CLUJ NAPOCA

PREMIUL III : MATEI DAVID -93 P-DEVA

 

CLASA IX

 

EXCELENŢĂ : CIOCAN ALEXANDRU -100 P –TIMIŞOARA

 CLASA X

PREMIUL II : CORNEA CODRUŢ FLORIN NICU -94 P – REŞIŢA

CLASA XI

EXCELENŢĂ : CSAPO BENCE -100 P –BEKESCSABA

 

EXCELENŢĂ :MEDA RĂZVAN GEORGIAN -100 P –REŞIŢA

MENŢIUNE:PETRESC FELICIAN ANDREI – 80 P-DEVA

PREMIU SPECIAL DE PARTICIPARE: PETRESC BOGDAN NICOLAE -60 P-

                                                                                                                                  DEVA

PREMII

                               FAGOT

 

CLASA VII

EXCELENŢĂ :MUNTEANU ANDREI -100 P –TIMIŞOARA

 

CLASA X

EXCELENŢĂ : CEGA LĂZĂRICĂ -100 P – REŞIŢA

 

PREMII

                             TROMPETĂ

 

CLASA V

 

EXCELENŢĂ : LUPULESCU  CLAUDIU EMANUEL-100 P – DEVA

 

 

PREMII

                                  NAI

 

CLASA VII

PREMIUL I :   COZMA RUTH EUNICE-97 P- ALBA-IULIA

PREMIUL II : BURUIANĂ DENISA MARIA-95 P-ALBA-IULIA

                     PREMII

 

                             ACADEMICA

EXCELENŢĂ : DORCA DIANA –CLUJ NAPOCA (ANUL III)

PREMIUL I :  BACALU ALICE MIHAELA –CLUJ NAPOCA (ANUL III)

PREMIUL I :  PERSA RALUCA –CLUJ NAPOCA (ANUL IV)

PREMIUL II : ————————————————————–

PREMIUL III :  POPESCU MARIA MIRABELA– BUCUREŞTI (ANUL IV)

CONCURSUL  INTERNAŢIONAL

Sigismund Toduţă

ediţia a XVII-a

                        PREMII  CANTO

 CLASA IX

EXCELENŢĂ : COSTEA BIANCA ANDRADA-ARAD

PREMIUL I : BUZAŞ ESYTER ANTONIA -ARAD

PREMIUL II :  MONETE MARIA SIMONA-CRAIOVA

PREMIUL II :  POPA CRISTINA ELENA-CRAIOVA

PREMIUL III : ANDRO ALEXANDRO SEBASTIAN –ALBA-IULIA

CLASA X

EXCELENŢĂ : ROXIN DARA CĂTĂLINA-ARAD

PREMIUL I : PEICA ALEXANDRA –TIMIŞOARA

PREMIUL I : CUZUB CAMELIA MARIA –TÂRGOVIŞTE

PREMIUL II :  DĂRĂU IONUŢ-ARAD

PREMIUL II :  DEGAN BEATRICE- TIMIŞOARA

PREMIUL III :  DUCA ANDREEA –DEVA

PREMIUL III :  GERU ADRIAN – CRAIOVA

 

CLASA XI

EXCELENŢĂ : NEAMŢU SERGIU  DAN-TIMIŞOARA

PREMIUL I : MARINESCU ANDREEA GABRIELA – TÂRGU-JIU

PREMIUL I :  NOVAC SIMION MARIAN– TIMIŞOARA

PREMIUL II : LAZĂR IOANA GEORGIANA-TIMIŞOARA

PREMIUL II : RADU ROXANA ADRIANA –DEVA

PREMIUL III :  CHIPERCIUC MARINA–DEVA

PREMIUL III :  ONAGA DANIELA –ARAD

MENŢIUNE :  JOLDOŞ TITUS OTNIEL-ALBA-IULIA

 

CLASA XII

EXCELENŢĂ : BREHUESCU IOAN-TIMIŞOARA

PREMIUL I :  MIHUŢ ROXANA BEATRICE–ARAD

PREMIUL II : SELEGEAN  DIANA IOANA -ALBA-IULIA

PREMIUL III :  MADINA ESTERA LAVINIA– TIMIŞOARA

 

                     PREMII

 

 

EXCELENŢĂ : DORCA DIANA –CLUJ NAPOCA (ANUL III)

PREMIUL I :  BACALU ALICE MIHAELA –CLUJ NAPOCA (ANUL III)

PREMIUL I :  PERSA RALUCA –CLUJ NAPOCA (ANUL IV)

PREMIUL II : ————————————————————–

PREMIUL III :  POPESCU MARIA MIRABELA– BUCUREŞTI (ANUL IV)

 

 

CONCURSUL  INTERNAŢIONAL

Sigismund Toduţă

ediţia a XVII-a

 

PREMII

VIOARĂ

 

PREMIUL I – EXCELENŢĂ (100 p)

GÎNGĂ  IOANA – CLS. III – ORADEA

LAZĂR  DANIEL – CLS. III – CLUJ-NAPOCA

LĂPUŞTE  MARTA – CLS. IV – CLUJ-NAPOCA

SOMOTIUC  DINA – CLS. IV – BAIA MARE

FERENCZ  DAVID – CLS. V – CLUJ-NAPOCA

ŢURCANU  RALUCA – CLS. VII – ORADEA

LĂPUŞTE  DORA – CLS. VIII – CLUJ-NAPOCA ( GALĂ)

GHETA  GEORGIANA – CLS. X – BAIA MARE

JURCA  MARIA – CLS. XI – BUCUREŞTI ( GALĂ)

MICHNEA  RALUCA – CLS. XI – CLUJ-NAPOCA

ARANYOSI  GRAŢIELA – CLS. XI – CLUJ-NAPOCA

 

PREMIUL I

 MANCER  ANTONIA TATIANA– CLS. II (98 p) – ALBA IULIA

GHETA  ANDREEA – CLS. V (98 p) – ALBA IULIA

 

PREMIUL II

BARBU  SERAFIM – CLS. II (94 p) – DEVA

BRATU  CRISTINA – CLS. II (96 p) – ORADEA

ZAHARIA  SARA REBECA – CLS. II (95 p) – HUNEDOARA

SPĂTAR  BRIANA- ALEXIA – CLS. III (95 p) – DEVA

BUŞECAN  MARIA – CLS. IV (95 p) – BAIA MARE

NICULE  MARIA-ELENA – CLS. IV (95 p) – CLUJ-NAPOCA

ŢERMURE  MARIA IRINA – CLS. VII (95 p) – HUNEDOARA

SUCHICI  ANDREEA MARIA GABRIELA – CLS. X (96 p) – CRAIOVA

BUJOR  ANDRA- CLS. XI (95 p) – BAIA MARE

 

PREMIUL III

 CRIŞOVAN  DENIS – CLS. II (90 p) – DEVA

ŢERMURE  ANDREEA – CLS. II (90 p) – HUNEDOARA

VIOREL  CRISTIANA – CLS. II (90 p) – ALBA IULIA

CIUPEI  THESSA-NAOMI – CLS. IV (90 p) – DEVA

BOJCSUK  SVETLANA  CARMEN – CLS. XI (90 p) – ARAD

IANC  IASMINA DORINA – CLS. XII (90 p) – TIMIŞOARA

MENŢIUNI

NISTOR  ROBERT – CLS. III (89 p) – DEVA

NOJA  OANA – CLS. IV (86 p)  – DEVA

posted by on Noutăţi

pliant 2014

posted by on Noutăţi

Afis concurs S.Toduta

CONCURSUL  INTERNAŢIONAL

Sigismund Toduţă

ediţia a XVII-a

– muzică instrumentală, canto şi arte vizuale –

15 – 17 mai 2014

Deva

  România

ORDINEA  INTRĂRII  ÎN CONCURS, PE SECŢIUNI:

  

SECŢIUNEA I

PIAN:

 

PIAN

Clasa

Ora

Sala

Joi

Grupa A

Pregătitoare

17.30

FESTIVĂ

15 mai

 

I

17.30

 

 

 

II

18.00

 

 

 

III

18.40

 

 

 

IV

9.00

 

Vineri

 

V

10.20

 

16 mai

-pauza-

11.40-11.50

 

 

Grupa A

VI

11.50-13.20

 

 

-pauza-

13.20-15.00

 

 

Grupa A

VII

15.00

 

 

 

VIII

15.50

 

 

-pauza-

16.40-17.00

 

 

Grupa B

IX

17.00

 

 

 

XI

9.00

 

Sâmbătă

 

XII

9.35

 

17 mai

 

SECŢIUNEA a II-a

VIOARĂ:

 

Instrument

Clasa

Ora

Sala

Vineri

VIOARA

II

9.00

29

16 mai

Grupa A

III

10.00

 

 

 

IV

11.00

 

 

-pauza-

12.00-12.30

 

 

Grupa A

V

12.30

 

 

-pauza-

13.00-15.00

 

 

Grupa A

VII

15.00

 

 

 

VIII

15.30

 

 

-pauza-

16.00-16.20

 

 

Grupa B

X

16.20

 

 

 

XI

17.00

 

 

 

XII

18.15 – 19.00

 

 

 

SECŢIUNEA a III-a

CORZI GRAVE:

 

Instrument

Clasa

Ora

Sala

Vineri

VIOLA

VI

9.00

         4

16 mai

 

VII

9.15

 

 

 

VIII

9.45

 

 

 

IX

10.00

 

 

 

XI

10.15

 

 

-pauza-

10.40-11.00

 

 

VIOLONCEL

I

11.00

 

 

Grupa A

II

11.10

 

 

 

III

11.15

 

 

 

IV

11.30

 

 

 

V

11.50

 

 

 

VI

12.00

 

 

 

VII

12.30

 

 

 

VIII

12.45

 

 

pauza-

13.00-15.00

 

 

VIOLONCEL

IX

15.00

 

 

Grupa B

X

15.30

 

 

 

XI

15.45

 

 

-pauza-

16.00-16.20

 

 

CHITARA

V

16.20

 

 

Grupa A

VI

16.30

 

 

 

VII

16.40

 

 

 

VIII

17.10

 

 

-pauza-

17.20-17.40

 

 

CHITARA

X

17.40

 

 

Grupa B

XI

17.50

 

 

 

XII

18.10

 

 

 

SECŢIUNEA a IV-a

INSTRUMENTE DE SUFLAT DIN LEMN ŞI ALAMĂ:

 

Instrument

Clasa

Ora

Sala

Vineri

 

V

9.00

9

16 mai

FLAUT

VI

9.30

 

 

Grupa A

VII

9.40

 

 

 

VIII

10.10

 

 

-pauza-

10.40 – 11.00

 

 

CLARINET

V

11.00

 

 

Grupa A

VI

11.20

 

 

FAGOT

Grupa A

VII

11.40

 

 

TROMPETĂ

V

11.50

 

 

NAI

VII

12.00

 

 

OBOI

XI

12.20

 

 

FAGOT

Grupa B

 

X

 

12.40

 

 

-pauza-

13.00 – 15.00

 

 

FLAUT

IX

15.00

 

 

Grupa B

XI

15.30

 

 

 

XII

15.45

 

 

-pauza-

16.00 – 16.20

 

 

 

IX

16.20

 

 

CLARINET

X

16.40

 

 

Grupa B

XI

17.00 – 18.40

 

 

   

SECŢIUNEA a V-a

CANTO CLASIC

CANTO

Clasa

Ora

Sala

Vineri

CLASIC

IX

10.00

        20

16 mai

Grupa B

X

11.20

 

 

-pauza-

13.00-15.00

 

 

Grupa B

XI

15.00

 

 

 

XII

17.00

 

 

Grupa C

ACADEMICA

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Votati-ne !

mai
2014
14

posted by on Noutăţi

http://sae.edu.ro/2014/votare/votes/index/category:0/county:HD